ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

УСЛОВИЯ - ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
ОБЩИ УСЛОВИЯ
За „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД
1.1 Туристическа агенция „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД е създадена през 2009 година. Екипът е изцяло от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на туризма. Ние предлагаме:
• самолетни билети за цял свят, включително нискотарифни компании и чартъри за Германия, Белгия, Холандия и др.
• хотелско настаняване в България и чужбина
• туристически пакети
• автомобили под наем
• трансфери
• туристически застраховки
• билети за спортни и развлекателни събития
• круизи

1.2 Туристическа агенция „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД е регистрирана с Лиценз за туроператор - РК-01-6399.
1.3 Регистратор на лични данни
2. ОТГОВОРНОСТ
2.1. Всички лични данни, подадени към „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД се съхраняват при условия на конфиденциалност. Според Закона за защита на личните данни те няма да се предоставят на трети лица и ще се използват само за целите на кампанията.
2.2. „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД не носи отговорност, ако участникът посочи неточни или непълни имена, имейл адрес или грешен адрес.
2.3. „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто име и фамилия и/ или адрес, е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
2.4. „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на потребителите, станали му известни при участието им в кампанията.
2.5. Всеки потребител се съгласява, че при участие в кампанията, техни данни ще бъдат обработвани от Организатора.


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
„АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД е администратор на лични данни.
В качеството си на такъв за предоставяне на туристически услуги, „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД отговаря на всички изисквания на новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) или накратко (GDPR), приет от ЕС. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Пълното име на акта е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Накратко ще бъде наричан в този документ Регламентът, GDPR или ОРЗД.

„АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД събира единствено данните на лица, необходими за извършване на предлаганата туристическа услуга и ги пази отговорно и законосъобразно. „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД е администратор на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД действа в качеството си на обработващ тези данни. (Например ако вие сте туроператор, по отношение на когото ние се явяваме агент или клиент на когото предоставяме свързана туристическа услуга – например искате от нас да ви направим хотелска резервация или да ви закупим самолетен билет или ако вие лично ползвате нашата резервационна система).
С Длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете тук:
Ел. поща: amica_travel@abv.bg
Тел: +359 888177144
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД:
„Обикновени” лични данни:
• собствено име и фамилия;
• домашен адрес;
• дата на раждане/възраст
• имейл адрес
• номер на лична карта/паспорт за самоличност;
Източник на данните: Субект на данните (тоест Вие) Обществено достъпен публичен регистър – ТР, ИР, Националния туристически регистър към Министерство на туризма Туристически агенти, които се явяват обработващи данните за целите на услугите, които ви предоставяме Туроператори – партньори.Търговци, които се явяват обработващи данните – (заявки за фирмени пътувания).
Цели и принципи на използване на личните данни, които събираме: Обработване на Вашите данни е с цел да изпълним (и/или да сключим) договор за предоставяне на туристическа услуга - организирано пътуване, отделен елемент от него, или свързана с него услуга. (лична карта /паспорт са необходими при хотелско настаняване, телефонен номер за връзка с вас и/или на посочено от вас лице при застрахователно събитие, електронна поща – за изпращане на бордна карта и самолетен билет) от Регламенът, а именно: Изпълнение на задълженията на „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД по договор с Вас; (в това число: за защита на правата и законните интереси на Вас и/или на лицата, които Вие представлявате, за да можем да защитим жизнено важни Ваши/техни интереси (при настъпване застрахователно събитие и Вие в този момент не сте в състояние да реагирате). Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД . За целите на законния (легитимния) интерес на „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД. Изрично получено съгласие от Вас като клиент. „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД приема и съхранява само данните, които са необходими и относими към предоставяната услуга. „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД не приема и не обработва лични данни „по подразбиране“, дори когато са получени от друг администратор след искане за прехвърлянето им, както и не съхранява всички получени данни. Ако получените данни съдържат такива от трети лица, „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД ги съхранява под контрола на субекта заявител. Тези данни се управляват само за неговите нужди, но не и за други цели на „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД.
Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са:
1. Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение: Законът ни задължават да обработваме данните ви за целите на туристическото Ви пътуване и/или издаването на туристически ваучер, и/или резервационна бланка, и/или за хотелско настаняване, издаване на самолетни билети и /или свързани с тях услуги: Закон за туризма, КОНВЕНЦИЯ за международно гражданско въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за задълженията и договорите, ТЗ, Статут и регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (СIV), Международна конвенция за железопътни превози (CОТIF), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и др.
2. Обработване на Вашите данни въз основа на сключен договор с Вас.
3. Обработване на Вашите данни въз основа на заявка по телефон, или чрез друго средство за масова комуникация.
4. За статистически цели (при интерес към даден туристически продукт).
При възлагате на „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД обработката на лични данни на трето лице за използване на услуга, „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни. При резервиране на допълнителни туристически услуги за Ваше пътуване или ваканция чрез наш линк, в подобен случай „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие, като ползвател на услугата избирате да заредите в услугата към доставчика (независимо дали тези данни са, или не са лични). В този случай „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД не е включен в процеса на взимане на решение дали ще се използва услугата за обработка на лични данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия на резервационната система и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.
Организации/лица, които е възможно да получат личните Ви данни биха били: Туристически агенти и членове на БАТА и АБТTА вписани в националния туристически регистър към Министерство на Туризма и/или съответните Туристически регистри на друга държава (т.6- от ПРЗ на закона за туризма) Хотелиери (Закон за гражданската регистрация) Обслужващата ни счетоводна фирма (Закон за счетоводството) Администрации пред които кандидатствате за виза Авиопревозвачи и членове на ИАТА Превозвачи (когато това е необходимо по международен договор) Адвокатска кантора/адвокат/юрист (в случай за защита на легитимния ни интерес) Застрахователна компания НАП Органите на държавната власт.
Принципи при обработване.
Ние спазваме следните принципи при обработване на данните ви: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработване и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
Съгласие:
Със съгласието си да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване на заявление за оттегляне на съгласието или да използвате имейл (писмо) със свободен текст.
Предаване на личните данни на държава извън ЕС, или на международна организация. „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Ние нямаме намерение да предадем вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие,освен ако не се налага за целите на договора (например пътуване в страна с визов режим). Ние не продаваме вашите данни на никого!
Период на съхраняване на данните
(„АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД) съхранява Вашите лични данни в следните срокове: 1. При законови основания: По чл.91 от Закона за туризма 2 години (плюс 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок), До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения, (напр. чл.111 от закона за задълженията във връзка с т.60-68 от ДРЗ към закона за туризма) (с възможност за удължаване до 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок), По Закона за счетоводството - 10 години, и/или до завършване на ревизията и/или насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на 10 - те години). При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски) В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява преюридициално на другото, срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето).
2. При договорни основания (освен ако обработването не е на законово основание и ако Закона не ни задължава да запазим данните ви за по-дълъг срок): При закупуване на самолетен билет и/или хотелска резервация чрез нас - до получаване на съответния билет или ваучер данните ви се изтриват веднага от системата, доколкото ние се явяваме обработващи на данните между Вас и Администратора, който ви предоставя крайната услуга – например авиопревозвача. Данните Ви могат да бъдат запазени по изключение, ако Вие сте създали потребителски профил под Ваш контрол за да ползвате отстъпки в системата и/или ако сте дали своето съгласие за целите на маркетинговата политика на фирмата (директна и/или индиректна). В този случай имате право да оттеглите съгласието си по всяко време и в зависимост от системата – ако имате достъп с клиентски профил да изтриете данните сами и/или да поискате да бъдете забравен/а (а данните изтрити), като попълните формуляр тук и/или ни пишете– свободен текст на имейла посочен по-горе или на ръка. С изтичане на срока, в който могат да се предявят претенции по договора, Данните ви ще бъдат съхранявани на хартиен и електронен носител, при разработена политика и организационни мерки за сигурност в съответствие с Регламента.
3. При Ваше съгласие – докато е необходимо за целите, за които е дадено или при оттегляне на съгласието.
4. Вашите права са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона се наричате субект на данните) имате следните права: имате право да поискате копие от Вашите лични данни от („АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД) и право на достъп по всяко време до личните си данни; имате право да поискате от (име на администратора) личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна; имате право да поискате от (име на администратора) да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; имате право да поискате от („АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД) личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Вие: имате право да поискате от („АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД), да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина; имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора; имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани съобщения); имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране; имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране; при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е в обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработка на вашите лични данни).
Имате право на жалба до Европейски надзорен орган В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;". Също така, отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността трябва да бъде необратима. Ако могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават лични данни и попадат в приложното поле на ОРЗД.”
КОИ ДАННИ НЕ СА ЛИЧНИ? Примерите за данни, които не се считат за лични данни, включват: регистрационен номер на дружество; имейл адрес, като например инфо@дружество.com; анонимни данни. Как използвате моите лични данни? В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за Законите ни задължават да обработваме данните ви за целите на туристическото ви пътуване и/или издаването на туристически ваучер, и/или резервационна бланка, и/или за хотелско настаняване, издаване на самолетни билети и /или свързани с тях услуги: Закон за туризма, КОНВЕНЦИЯ за международно гражданско въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закона за задълженията и договорите, ТЗ, Статут и регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (СIV), Международна конвенция за железопътни превози (CОТIF), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и др. По Кодекс за застраховането за да сключим медицинска застраховка във връзка с пътуването Ви и/или да обявим настъпило събитие пред застрахователя По ДОПК и ЗДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури) По Закон за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете) По Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали). По Закон за банките и банковото дело (във връзка с разплащанията следва да се посочат имената и ЕГН-то ви) При резервиране на допълнителни туристически услуги за Ваше пътуване или ваканция чрез наш линк, без да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302
Обработване на Вашите данни въз основа на сключен договор с вас.
1. Обработването се основава на Вашето съгласие. (когато ви правим резервация, в това число ако ползвате услугите ни по телефон или друго средство за масова комуникация и, в случай, че не е налице някое от горепосочените законови основания); Вашето съгласие ни е необходимо за следните цели:
2. 1. За целите на директния маркетинг (например, за да можем да ви пратим горещи оферти или оферти ласт минут).
3. 2. За статистически цели. (За да можем да преценим коя оферта е най-подходяща за вас)
4. 3. За профилиране ( клиентски акаунт, програма за събиране на точки и пр.)
5. Съгласие не е необходимо (освен при законово основание) също и когато обработваме данните ви и за някоя от долните цели.
Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от „АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД. Разполагаме с интегрирана система за защита на информацията, а именно персонални акаунти за достъп, защитени входове с username и password и още.
Изисква се авторизация
1. Софтуерът НЕ СЪХРАНЯВА локално на компютрите на служителите никакви данни.
2. Всеки служител разполага с ограничен дотъп само до информацията, която е необходима за извършване на неговите задължения.
Останалите подробности за системите СА фирмена тайна, която може да бъде разкрита само на служителите от КЗЛ, с оглед Вашата сигурност.
Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, или да отправите искане на посочените контактни данни на („АМИКА ТРАВЕЛ” ЕООД), или директно на посочените контактни данни на Длъжностното лице по защита на данните. За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да удостоверите самоличността си еднозначно – лични документи. Информацията и исканията се обработват безплатно, с изключение на законово регламентираните случаи, в които Администраторът има право да определи разумна такса.
СЪГЛАСИЕ
Съгласявайки се с Декларацията за поверителност относно нашата Политика за обработване на лични данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни за посочените цели.